Metropolitní síť Brno (MSB) tvoří komunikační infrastrukturu, která umožňuje vzájemné datové propojení důležitých uzlových bodů města.

Komunikační infrastruktura města Brna

Základem metropolitní sítě je propojení jednotlivých strategických budov optickými kabely, které dává předpoklad pro vysokorychlostní připojení všech jejích uživatelů. 

Smyslem metropolitní sítě je vytvoření vysokorychlostní komunikační infrastruktury na bázi protokolu TCP/IP, pokrývající v konečné podobě prakticky celé území města Brna. Metropolitní síť by měla mít otevřený charakter a měla by poskytovat kvalitní a dostupné služby přenosu dat, digitalizovaného obrazu a zvuku, a to co nejširšímu okruhu občanů a institucí.

Garantem Metropolitní sítě města Brna je Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna. Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost zajišťuje její servis a správu a podílí se též na jejím budování.

Odbor IT

Jednou z hlavních činností Odboru je správa a rozvoj geografického informačního systému (dále jen GIS). Jsou v něm uloženy informace o stavu veřejného osvětlení, kolektorové sítě, reklamních zařízení a také optických tras Metropolitní sítě města Brna.

Takto zpracovaná data v GIS jsou velmi důležitým zdrojem informací pro práci nejen všech ostatních Odborů společnosti, ale v neposlední řadě také pro širokou veřejnost města Brna. 

V oblasti správy, servisu a technického dohledu datových sítí zajišťuje naše společnost kompletní servis komunikační infrastruktury informačního systému města Brna, který zahrnuje optickou a metalickou kabeláž, aktivní prvky, zabezpečovací systémy, záložní napájení, klimatizaci a další technologie v jednotlivých serverovnách a datových centrech Magistrátu města Brna.