Primární kolektory 

Ražené primární kolektory jsou prováděny klasickou ražbou v hloubce cca 30 m pod povrchem. Nejsou přímo propojeny s uliční sítí. Nadzemní objekty primárního kolektoru jsou umístěny nad vstupními šachtami a slouží jak ke vstupu, tak i k ukládání sítí a technologií.

V primárním kolektoru jsou umístěny liniové stavby tranzitních rozvodů a sítí technického vybavení na větší vzdálenosti.

Pro hlavní trasy se rozměr ustálil na kruhovém profilu o průměru 5,10 m s rovným dnem o světlé výšce 4,0 m.

Sekundární kolektory

Ražené sekundární kolektory jsou oproti primárním kolektorům považovány za distribuční soustavu, která slouží k rozvodu sítí do jednotlivých objektů na povrchu. Jsou raženy v hloubkách cca 5 m pod povrchem a opatřeny nadzemními vstupními nebo ventilačními objekty. Příčný profil je závislý na obsazení inženýrskými sítěmi. V hlavních trasách je velikost 3,0 m x 3,3 m.

Hloubené sekundární kolektory mají přibližně shodnou hloubku uložení jako sekundární kolektory ražené. Vlastní těleso kolektoru je provedeno z litého betonu, částečně doplněno o prefabrikované prvky. Výstavba těchto kolektorů vyžaduje oproti raženým stavbám rozsáhlé narušení pozemních komunikací.