ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Compliance program

Etická linka

COMPLIANCE PROGRAM

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále i jen „TSB“), se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, která je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno, vedena snahou potírat jakékoliv protiprávní (i trestněprávní) a neetické chování vytvořila, implementovala a provozuje Compliance program společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále i jen „CP_TSB“), což je soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření. Základní principy CP_TSB jsou popsány v Etickém kodexu, který formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy považované TSB za klíčové. Kodex rovněž deklaruje firemní kulturu v této oblasti.

Vedení TSB vychází z přesvědčení, že jakékoli chování, které může poškodit dobré jméno společnosti, případně dobré jméno statutárního města Brna (jako řídící osoby Koncernu SMB), a které může negativně ovlivnit její postavení na trhu, je považováno za krajně nežádoucí.

TSB se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. TSB se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z postavení TSB jakožto veřejného zadavatele, který pravidelně vypisuje zadávacích řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. TSB vynakládají veškeré úsilí, které je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci své působnosti.

TSB se hlásí také k odpovědnosti vůči zaměstnancům, ale také k odpovědnosti za chování zaměstnanců nebo dalších osob (zejména osob definovaných v §8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). TSB si rovněž uvědomují svoji odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Etický kodex TSB

Etická linka

Pravidla použití etické linky

Etická linka je základní opatření pro oznamování protiprávního nebo neetického chování. Etická linka je dostupná pro jakoukoliv osobu, která se může domnívat, že takové chování činí zaměstnanci TSB, nebo další osoby.

Etická linka je nastavena tak, aby zajistila anonymitu nebo důvěrnost oznamovatele. Identita oznamovatele je uchována v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena. Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s utajením identity nesouhlasí.

Oznámení protiprávního nebo neetického chování nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi.

Podnět může oznamovatel podat prostřednictvím formuláře umístěného na konci této stránky. V případě, kdy o to má oznamovatel zájem, budou mu prostřednictvím Etické linky sdělovány informace o průběhu a výsledku šetření jeho oznámení (opět při maximální důvěrnosti).

Pro zaměstnance TSB, kteří nemají přístup k internetu je zřízena Schránka etické linky, která je umístěna v sídle společnosti. Schránka je umístěna tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele.

Kromě Etické linky a Schránky lze protiprávní a neetické chování oznámit i přímo compliance officerovi prostřednictvím telefonu +420 545 424 014, emailu compliance(zavináč)tsb.cz nebo písemně na adresu:

Compliance officer
Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5
602 00 Brno

Oznamovatel může taktéž kdykoliv učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu). Pro hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm
(http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en)

nebo na poštovní adrese:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Všechny informace a data sdělená prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, uchovávány a archivovány v souladu s legislativními požadavky na ochranu dat a osobních údajů. Zajištění bezpečnosti dat je tvořeno souborem opatření v oblasti technické, organizační a fyzické. Případné osobní údaje získané od oznamovatele jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v zájmu TSB, a.s. a zásad CP_TSB, budou uchovávány po dobu šetření oznámeného chování a dále následně po dobu 5 let od data ukončení šetření.

Každé šetření oznámeného protiprávního nebo neetického chování musí být ukončeno do 30 dní, ledaže by se jednalo o složité šetření vyžadující spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, nebo vyžadovalo vyslechnutí většího množství svědků nebo získání většího množství důkazů. V případě, kdy o to oznamovatel projeví zájem, a je tedy známa jeho identita nebo kontaktní údaje, bude informován o průběhu a výsledku šetření.

Obsah podnětu

Jakékoliv oznámené nevhodné chování musí obsahovat minimálně (povinné informace):

» datum oznámení,
» druh oznámeného nevhodného chování,
» období, kdy k oznámenému chování došlo,
» dotčené subjekty nebo osoby,
» popis oznámeného nevhodného chování.

Dále, pokud to oznamovatel uzná za vhodné, je dobré, aby podnět obsahoval také (nepovinné informace):

» jméno a příjmení oznamovatele,
» kontakt na oznamovatele,
» právnickou osobu nebo další upřesňující informace o oznamovateli,
» další informace nebo dokumenty prokazující nevhodné chování.

Čím podrobnější budou informace v podnětu, tím rychleji a lépe bude probíhat vlastní šetření oznámeného chování. Oznamovatel má také právo předkládat a doplňovat jakékoliv další dokumenty či informace potvrzující relevantnost jeho oznámení a prokazující nevhodné chování. Předložení prokazatelně nesprávných, zavádějících nebo nepravdivých informací může vést k případným sankcím vůči oznamovateli, a to v případě, kdy se prokáže že tyto informace předložil úmyslně a o tom, že jsou nesprávné, zavádějících nebo nepravdivé věděl.