Co jsou kolektory?

Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, sloužící k ukládání trubních nebo kabelových inženýrských sítí. Uložené inženýrské sítě jsou tak snadno dostupné pro běžnou údržbu, v případě poruchy nevyžadují provádění výkopových prací a porušení komunikace. Podle způsobu výstavby jsou kolektory děleny na ražené a hloubené.

Využitelnost kolektorové sítě

Přímo souvisí s dosud platnou normou ČSN 737505 „Sdružené trasy městských vedení technického vybavení“, která určuje podmínky pro výstavbu a provoz kolektorových staveb.

Současná norma a navazující předpisy
umožňují do kolektoru ukládat:

  • vodovodní potrubí
  • horkovodní potrubí
  • parovodní potrubí
  • potrubí zemního plynu a svítiplynu
  • kabely pro rozvod elektrické energie
  • sdělovací, telekomunikační kabely – metalické a optické
  • rozvody kabelové televize a internetu
  • potrubí splaškové a dešťové kanalizace

Údržba kolektorové sítě

Údržba sítě se řídí Provozním řádem kolektorů a navazujícími směrnicemi, které řeší oblasti související se zajištěním provozuschopnosti a bezpečnosti kolektoru.

Provádění údržby je nastaveno s ohledem na umístěná zařízení a technologie, v souladu s technickými podmínkami jejich provozu.

Nadzemní objekty jsou jako součást kolektorových staveb také pravidelně kontrolovány pracovníky údržby. Mimo ověření stavebně technického stavu objektu se provádí kontrola zabezpečení těchto objektů a funkčnost únikových východů z kolektoru.

Údržba kolektorů je zajišťována pracovníky Odboru Kolektory s odborností provozní elektrikář a zámečník. Mimo tyto nosné obory jsou jednotliví pracovníci vyškoleni v dalších oborech a dovednostech tak, aby byl zajištěn plynulý provoz také v navazujících oblastech činnosti Odboru. Činnost údržby spočívá zejména v zajištění funkčnosti a bezpečného provozu vlastního vybavení kolektoru, vzduchotechniky, čerpadel a dalších zařízení nebo technologií.

Provozování kolektorů

TSB zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území České republiky, pouze s výjimkou Prahy, nebyla v 80. a 90. letech 20. století realizována výstavba a využití kolektorů ve větším rozsahu, s dlouhodobou koncepcí rozvoje a zajištěním provozních podmínek zabezpečení provozu.

Od roku 1973, kdy byla zahájena realizace prvního úseku primárních kolektorů, probíhá postupná výstavba primárních a následně také sekundárních kolektorů. V současné době zajišťujeme správu a provoz 7775 metrů ražených primárních kolektorů, 5106 metrů ražených sekundárních kolektorů a 8426 metrů hloubených sekundárních kolektorů.

Měření a regulace, provoz umístěných technologií a vlastní kolektorové stavby je monitorován řídícím systémem, který vyhodnocuje data jednotlivých snímaných veličin jako je teplota, přítomnost plynu, zaplavení, stav hladiny v jímce, stav servopohonů, stav osvětlení, pohybová čidla, otevření dveří a další. Všechna data jsou trvale přenášena na centrální dispečink.

Pohotovostní služba je zajišťována v nepřetržitém provozu. K dispozici je vozidlo s běžnou servisní výbavou a dva pracovníci údržby. Operativnost pohotovostní služby je součástí našich služeb nájemcům, vlastníkům nebo správcům uložených inženýrských sítí.