Compliance program společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

 

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále i jen „TSB“), se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, která je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno, vedena snahou potírat jakékoliv protiprávní (i trestněprávní) a neetické chování vytvořila, implementovala a provozuje Compliance program společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále i jen „CP_TSB“), což je soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření. Základní principy CP_TSB jsou popsány v Etickém kodexu, který formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy považované TSB za klíčové. Kodex rovněž deklaruje firemní kulturu v této oblasti.

Vedení TSB vychází z přesvědčení, že jakékoli chování, které může poškodit dobré jméno společnosti, případně dobré jméno statutárního města Brna (jako řídící osoby Koncernu SMB), a které může negativně ovlivnit její postavení na trhu, je považováno za krajně nežádoucí.

TSB se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. TSB se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z postavení TSB jakožto veřejného zadavatele, který pravidelně vypisuje zadávacích řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. TSB vynakládají veškeré úsilí, které je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci své působnosti.

TSB se hlásí také k odpovědnosti vůči zaměstnancům, ale také k odpovědnosti za chování zaměstnanců nebo dalších osob (zejména osob definovaných v §8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). TSB si rovněž uvědomují svoji odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Etický kodex TSB